https://www.facebook.com/groups/777304105743609/ (Csúcshegy-Óbuda fb.oldal) - Csúcshegy külterület, amely része Budapest főváros területének. Jellegét tekintve gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb funkcióhoz nem köthető lakóhely. , KSH statisztikai

CSÚCSHEGY

Csúcshegyi tervezgetés..

2016. szeptember 16. - nem benfentes

Előszónak szánva: 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

1. § (1) Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető

g)8 a településrendezési eszköznek a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel való összhangjának megállapítására (a továbbiakban: összhang igazolása), amennyiben a területrendezési terv elfogadása előtt jogszerűen elfogadott településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási egység nincs összhangban a területrendezési terv térségi szerkezeti tervében kijelölt térségi területfelhasználási kategóriával.

3. § (1)17 A területrendezési hatósági eljárás az

(2) Az 1. § (1) bekezdés a)-d) és g) pontjában foglalt esetben állampolgári megkeresésre az illetékes állami főépítész az eljárás megindítását javasolhatja az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt szerveknél.

 

Amint a blogban már jeleztem, a valóságban minden utcában egyre többen laknak,tehát rég nem felel meg a hegy lábánál elterülő mezőgazdasági terület annak a funkciónak,amit nyilvántartanak róla!Szintén szerepeltettem már,hogy a Főváros is tudatában van,hogy ha, szerinte csak részben is, lakott terület a Csúcshegy! A következő peticióval a Fővárosi főépítészhez kell fordulni egy kérelem formájában a véleményem szerint!! Úgy gondolom,hogy az Önkormányzat sok évtizede nem látja el az itt lakókkal szembeni kötelességét,inkább új városrészeket hoz létre, a szomszédunkban látható példára utalva.

 

Kis gondolati sétát tennék a legutóbbi választási kampányban megígért rendezésről szóló tanulmányterv témájában.Nem az előzményeivel,hanem ennek a régen várt rendezési tervnek,az OVBSz várt módosításának a Csúcsheggyel kapcsolatos eseményeit átgondolva.az olvasók figyelmét fel szeretném hívni a Csúcshegy több évtizedes diszkriminatív módon háttérbe szorított helyzetére! A környéken ez az egyetlen terület tudtommal, ami nem a volt TSz érdekeltségi körökkel kapcsolatba hozható, hanem az egyetlen,amit egyszerű polgárok tulajdonoltak.

 

2002-ben átadásra került a Csúcshegy 350 hektárját ellátni hivatott gyűjtő csatorna vezeték, technikai akadálya az óta nincs a terület fejlesztésének. Időközben az addig beépítetlen és természeti értékeket felmutató növényzettel fedett területek kerültek be az építési lehetőséggel ellátott övezetek közé a közeli szomszédságban. A Harsánylejtő területe is ugyanabba a felszínmozgásos tömbbe tartoznak, azonos talajszerkezettel, mint a Csúcshegy zártkertjei, ott még sem hangzik el ez a zártkertjeinken annyiszor hallott érv, mellyel építési szándékainkat utolsó trompfként elutasítják. Az is sajnálatos, hogy évtizede nem mérték fel a Csúcshegy valós helyzetét. Láthatóan olyan képet vélnek látni a területről, ahol pár igen vagyonos ember a környezetét rombolva palotákban él és elhagyott gyümölcsösök alkotják a terület nagy részét, illetve spekulánsok kezébe kerültek ezek. Nem tudom elképzelni, hogy ne autóztak volna el sosem a Bécsi úton felnézve a hegyre, ahol látható, hogy családi házas övezetté vált az idők folyamán, jellemzően szabadon álló házak tömege borítja a hegy lábát,mert ott található ez a tömb. A jelen valósága az, hogy ránézésre többségében lakóházakként használt épületek borítják a hegyoldalt. Ezen a területen szinte egyetlen spekuláns sem található. Itt értelmesebb átlagemberek szerettek volna és szeretnének egy talán utolsó lakható és szép környezetben élve a kerület polgárai lenni. A területen tulajdonlók számára ez nem spekuláció, nem haszonszerzés vezeti őket, hiszen a nagy része már több évtizede a terület türelmes birtokosa. Fizetnek adót a telkek és építményeik után. Az adókért cserébe, még az utak járhatósága is csak az utóbbi időkben javult valamelyest, de itt nem aszfaltos utcákról beszélek, csak némi zúzott kő utáni vágyról. A telkek birtoklása értéknövekedéssel nem járt és soha nem is fog járni,a beszerzéskori értékek mai árát figyelembe véve. Itt a tulajdonosok évtizedek óta,sőt nem jelentéktelen részben generációk óta vártak az építés lehetőségére, amikor még az adottságok semmiben sem voltak mások, mint az Aranyhegyen és az akkor még csodálatos vadvirágos mezőt jelentő Harsánylejtőn,a mára újonnan született kertvárosként hirdetett lakóparkterületén.

2007-ben az Önkormányzat már átcsoportosítást nyújt be a költségvetésében a Csúcshegy tanulmánytervre a Főépítészi iroda részére 5 millió forint értékben. (Határozat szám:544/ÖK/2007.(X.24.)  http://obuda.hu/wp-content/uploads/2011/05/2007-10-24_hatarozat.pdf  Még 2011-ben is ezzel a 2007-es ígérettel adós az Óbudai Önkormányzat,pedg akkor is ,mint most elkülönített kerettel ámítotak minket a rendezési terv valamikori létrejöttére nézve! "A gázvezetéket saját erőből hoztuk létre, a vízvezeték saját erőből történő kiépítését az Önkormányzat a helyi rendezési terv, illetve a helyi sajtóban 2007-ben beígért előrendezési terv el nem készítésével blokkolja." http://www.csucshegymenedek.hu/villanyharsona/20110615_csucshegyi_villany_harsona_2011_%20I.pdf

2013-ban az OBVSz felülvizsgálata keretében lakossági javaslatokat, véleményeket kért az Önkormányzat a fejlesztési igényekről,amit természetesen jeleztünk! http://obuda.hu/hirek/obvsz-keszulo-felulvizsgalata/

2014-ben választási ígéretet kaptunk a Csúcshegy fejlesztési lehetőségeiről készülő előzetes tanulmánytervre.http://busbalazs.hu/wp-content/uploads/szorolap_racz_andrea.pdf

18/2015.(I.15.) Határozatával, Óbuda-Békásmegyer Képviselőtestülete döntött arról, hogy teljes eljárás lefolytatásával el kívánja készíttetni Óbuda-Békásmegyer új Kerületi Építési Szabályzatát.

2016 márciusában megszavazta a tanulmányterv elkészítését Óbuda képviselő testülete,amit az Óbbuda újság is megírt a 2016.15. számában, a 6. oldalon. Ekkor 10 millió forintot különítettek el erre a célra.

http://obuda.hu/wp-content/uploads/2012/02/obudaujsag_2016_15.pdf 

Puskás Péter (FIDESZ-KDNP) alpolgármestertől az újság 2016.17. számában olvashattuk a 4. oldalon: Azokon a területeken, amelyek kimaradtak az első nagyobb kör csatornázá­ sából, azok a Fővárosi Önkormányzat tervei szerint jó eséllyel 2018-ban sorra kerülnek, amihez a tervezés folytatódik.http://obuda.hu/wp-content/uploads/2012/02/obudaujsag_2016_17_.pdf

Meg kell jegyezzem a rendezési tervről szóló tanulmányról szóló választási ígéret évében, 2014-ben ezt a dokumentumot küldte az Önkormányzat a Fővárosnak:

KER 3. Budapest Fıváros III. kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata (Ügyiratszám: 108/PM/2014)

KER 3.1.14. 1.14. Csúcshegy térsége a ma hatályos FSZKT-ban F2 jelő MG-RF keretövezető, fejlesztésre kijelölt, távlatban hegyvidéki kertvárosias építési övezetbe sorolható területként szerepel. Az új TSZT-ben a térség marad Mk jelő, kertes mezıgazdasági területfelhasználási egységben, mivel a TSZT indokolása szerint nem biztosítottak azok az infrastruktuális feltételek, amelyek indokolttá tennék pl. lakóterületi átsorolásukat, vagy azok távlatban nem látszanak reális célnak. Javasoljuk a korábbi FSZKT jelöléshez hasonlóan az „infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehetı, változással érintett terület” jelölés kiterjesztését a Csúcshegyi térségre is, mely ugyan jelzésképpen, de magában hordozná annak lehetıségét, hogy a terület egyszer, távlatban beépítésre szánt területbe, illetve belterületbe kerüljön. Elfogadásra nem javasolt. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés e) pontja szerint „a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhetı, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelı terület”. A hatályos TSZT nem jelzi beépítésre szánt területként a Csúcshegy területét. A kerület jelentıs kiterjedéső beépítésre szánt lakóterületekkel rendelkezik, amelyek fejlesztése részben folyamatban van (Aranyhegy, Harsánylejtı), vagy évtizedek óta nem valósul meg, nem indulnak meg a fejlesztések (Mocsáros dőlı). Az infrastrukturális feltételek megteremtése, a területek közterületeinek kialakítása (Aranyhegy) jelentıs forrást igényel, és láthatóan elhúzódó folyamat. Várható, hogy Csúcshegy kiskertes besorolású területén a közterületek kiszabályozása és az infrastruktúra kiépülése nem mozdul elıre az elkövetkezı 10 évben. Az elızetes igények feltárásánál a kerületi Önkormányzat nem kérte Csúcshegy vizsgálatát fejlesztési területként való kijelölés céljából. A terület jelentıs mérete, valamint az infrastrukturális ellátásának hiányosságai miatt a terület átsorolása még nem idıszerő.. A TSZT 10 év múlva esedékes felülvizsgálata során indokolt lehet ennek újbóli értékelése.  - a dokumentum 71.oldalán -

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX9Yr5wIvQAhXFFSwKHWbOANkQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Finfoszab.budapest.hu%3A8080%2FGetTirFile.aspx%3Fid%3D120192&usg=AFQjCNF6KtnlhBHK3nZohu_8af1uchH3LQ

 

A Főváros 2016 augusztusi TSZT módosításában a kerület mindössze egy foltocskányi új beépítésre szánt területet jelentett le. A dokumentum 38.oldalán térképen feltüntetve!

http://budapest.hu/telepulesrendezesitervek/TSZT/TSZT_FRSZ_201608/TSZT%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s/TSZT%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.pdf

 

A helyben lakók Bús Balázshoz az Óbudai Önkormányzat polgármesteréhez és Varga Mihály miniszter Úrhoz ,mint a választókerületében élők peticióval fordultak az Esztergomi vasút és az "Új Bécsi út" munkálataihoz kapcsolódva. Erről,az aláírok számáról és az eredményekről,ami egy utca részletes burkolatában nyilvánul meg, a csúcshegyi egyesület újságjában olvashatunk: 

http://www.csucshegymenedek.hu/villanyharsona/20150621_csucshegyi_villany_harsona_2015_I_v1.pdf http://www.csucshegymenedek.hu/villanyharsona/20151230_csucshegyi_villany_harsona_2015_II_v1.pdf

Évtizedek alatt kiismerhettük az Önkormányzat magatartását..A terület rendezésével,átminősítéssel hitegetnek minket,mint 2007-2011-ben és most 2016 ban. Akkor egy új településrészt a Harsánylejtőt hozták létre,ahelyett,hogy a már meglévő település részt a Csúcshegyet fejlesztették volna.Aztán a Bécsi utat elkerülő M10 bevezető szakasza következett,zajos,panoráma vesztett értékcsökkenést okozva a tulajdonosoknak. Most a remény örömteli várakozása az M10 továbbépítéséről fogja figyelmünket elterelni. Hátra van még a Hüvösvölgyet a Virágos nyereg alatt a Bécsi útba kötő alagút. Az a véleményem,hogy a meglévő területek belterületbe vonása és fejlesztése csak komoly polgári engedetlenséggel lesz elérhető,ami a hátralevő jogosan közösségi célokra irányuló építésekkel kell szembe szegüljön. Csak remélni tudom,hogy az Önkormányzat a sokadik cinikus reakciója után nem hiteget minket többé,hanem felvállalja a kötelességét a terület lakóival,mint választópolgáraival szemben. Nem szeretnék többé a hivatal cinizmusával szemben a kötelező türelemmel csak nézni vágyakozva! Elég a hasonló levelekből,mint a 85 aláírásos peticiónkra adott válasz. "Az Önkormányzat számára minden III. kerületi állampolgár egyformán fontos. A Csúcshegyen élő lakosok problémáival a Polgármesteri Hivatal munkatársai is tisztában vannak. Tekintettel arra, hogy a terület külterületként van nyilvántartva, és zömében gazdasági épületek létesültek a területen, nem várható el az Önkormányzattól, hogy a belterületen ellátandó kötelező feladatainak rovására vállaljon kötelezettséget külterületi fejlesztésekben."  - Maga az Önkormányzat kényszerít minket a gazdasági épületeinkben élni,mert nem minősítik át ezt a területet! Miért hoz új belterületet és városrészt addig létre,míg a meglévő külterületek lakóinak körülményeit nem rendezi! Miért szed adót a gazdasági épületeink után,ha abban lakunk és ő nem hagyja ezt lakó övezetként elismertetni? Miért nem rendezi itt a csatornázást,az utak állapotát a befizetett adók fejében,mint máshol? Hányszor fogják elfeledni a határozatban rögzített rendezési tanulmányt és tervet, amire már sokadszor elkülöníttek különböző,sokmilliós összeget?

Minden eddigi tanulmány számomra ismeretlen felmérésekre hivatkozva hamis képet festett a Csúcshegyről! Olvastam már,hogy füves növénytakarójú mezőgazdasági terület,de azt is,hogy elhagyatott erdősödött régi gyümölcsösök. Remélem végre a valós képet is felméri valaki a környéket bejárva,vagy legalább alatta elautózva és a sok házra pillantva,amiben láthatóan laknak,élnek. Még ha máshova kényszerülnek is bejelentkezni az említett hamis kép miatti megkötések miatt a tulajdonosaik! Én magam nem egy telket birtokolva még soha nem kaptam semmiféle kérdőívet az adófelméréshez küldötten kívül az Önkormányzat részéről. Olyant meg pláne nem,hogy mekkora területet adnék le az utca szélesítés,a csatornázás, vagy netán a telkek alsó végén nyitandó esetleges újabb utcák érdekében,hiszen jellemzően itt 100m hosszú telkek találhatók! Kimaradtunk az EU forrásból fejlesztett csatornázásból is 2014-ben. Hozzá kell tennem,hogy én "csak" 20 éve tulajdonlom itt a telkeimet! Nem térnék ki,a mezőgazdasági terület cáfolása érdekében , hogy hány ipari cég működik ezen a területen,hány szolgáltató végzi tevékenységét, csak reménykedem,hogy végre nem valahonnan ollózva készül ez a Tanulmányterv, amire lassan történelmi léptékben árunk türelemmel. Remélem ehhez kis segítséget én is tudok nyújtani, ha megengedek egy pillantást, mely a környéket mutatja a posztom legaljára kitett légifotón!. A központban a Harsánylejtő rajzasztalon született utcahálózata, balra tőle a Csúcshegy "füves kertjei", jobbra pedig a Testvérhegy villanegyede, felette pedig az Aranyhegy lakóövezete a házaival.Aki jelentős különbséget lát a lakópark körül elterülő,említett városrészek látképében, annak használatát eltérőnek vélheti. Nekem mind egy egy család otthona -telke így madártávlatból. Mindenesetre megígértem,hogy közeli képeket is fel fogok tenni nemsokára, a Csúcshegy lakóházas látványáról. A képeket a mindeki részére járható Új Bécsi útról készítettem és az Ürömi benzinkúttól.Látható,hogy nem elhagyott mezőkről beszélünk és nem miliomos spekulánsok villáiról,hanem a magyar kisember otthonteremtési vágyáról!

csucs_035.jpg

csucs_029.jpg

csucs_032.jpg

A Csúcs-hegy lakói nem a védett erdőterületen,hanem csak a hegy lábánál élik a még hivatalosan el nem ismert életüket A városképet nem zavarva sőt nem is igazán befolyásolva,mint az autóúton  befelé érkezők szemébe ötlő Harsánylejtő, tájidegen kocka építészete. Gondozottak jellemzően a lakott telkeink zöldterületei,,megmentve azokat a kiszáradástól a vízhiányos és csatornázatlan területen.A már sok kampányban megígért rendezési terv tanulmányára még mindig hiába várunk,pedig az nem az övezet átsorolását jelentené,hisz csak egy tanulmány!!

 A légifotók a Harsánylejtő mű remekével a közepén..Lehet találgatni,mellette hol van lakó övezet és hol a rétszerűnek titulált, zártkertes területünk!

régebben:

és ma:

A bejegyzés trackback címe:

https://csucs-hegy.blog.hu/api/trackback/id/tr4511711391

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.